Обмін Ethereum ETH на Tether ERC20 USDT

ETH на USDT ERC20: Обміняти Ефіріум на Tether ERC20

Наш Сервіс допомагає здійснювати обміни безпечно та швидко

Віддаєте
Icon currency take
Сума
Мін:  0.098939  -  Макс:  1
Отримаєте
Курс: 1: 3032.16666666
Icon currency give
Сума
Резерв:  20711.41
Особисті дані
Tether ERC20 адреса *
Icon currency take
E-mail *

Онлайн-сервіс NovaChange пропонує користувачам швидку конвертацію Ethereum на USDT. Висока швидкість роботи платформи забезпечує виконання транзакцій за вибраним курсом. Сервіс NovaChange добре зарекомендував себе на ринку та зумів завоювати довіру клієнтів у всьому світі.

Детально про криптовалюту Ефіріум (ETH)

Вперше про Ethereum криптоспільство почуло у 2015 році, коли Віталік Бутерін презентував концепт нової валюти на базі стандарту ERC-20. Токеном можна було обмінюватись у межах однойменної мережі без запуску додаткових блокчейн. Криптовалюту Ethereum можна використовувати як обмін активами за допомогою смарт-контрактів. Усередині мережі токен виконує роль розрахункової валюти на оплату комісій за транзакції. Криптовалюта Ethereum торгується на кріптобіржах, а її вартість залежить від ситуації на ринку. У період високої волатильності курс токена слідом за Bitcoin може втрачати та додавати десятки відсотків.

Детально про стейблкоїн USDT (ERC20)

У 2014 році компанія Tether Limited запустила стейблкоїн USDT. Завдяки прив'язці до долара США він практично відразу ж набув популярності серед криптоентузіастів. Курс 1USDT завжди дорівнює 1USD (плюс-мінус 1-2 центи). У 2018 році токен USDT випустили на блокчейні мережі Ethereum. Це дало змогу збільшити швидкість транзакцій за участю стейблкоїну та знизити комісії. У 2023 році USDT посів 3 місце в рейтингу криптовалют за рівнем капіталізації (83 млрд доларів).

Навіть у період високої волатильності стейблкоїн зберігає свій курс, що робить його ідеальним фінансовим та інвестиційним інструментом. Завдяки переходу на протокол ERC-20 користувачі можуть вільно переводити стейблкоїн між електронними гаманцями різних бірж. Проводити транзакції з USDT можна на криптобіржах Binance, Phemex та Bitget.

Швидкий та безпечний обмін на NovaChange

Інтернет-платформа NovaChange надає користувачам можливість швидко конвертувати криптовалюту та отримувати гроші на криптогаманці чи банківські картки. Обмін токенів (ETH/USDT) пройде максимально швидко і за найвигіднішим курсом.

Конвертувати валюту можуть лише зареєстровані користувачі. Сама процедура триває трохи більше 1-2 хвилин, після чого ви зможете обмінювати токени. Усі операції відбуваються в автоматичному режимі, але адміністрація постійно тримає платформу під контролем. У разі виникнення помилки завжди можна зв'язатися з менеджером та швидко вирішити проблему. NovaChange використовує надійне програмне забезпечення для захисту сервісу від атак хакерів. Тому ви можете бути впевнені, що гроші вчасно прийдуть на гаманець.

Переваги використання сервісу NovaChange:

  • Безпека. Надійна система багаторівневого шифрування гарантує безпеку особистих даних. Зловмисники не зможуть викрасти гроші через платформу.
  • Швидкість транзакцій. На обмін токенів йде всього кілька хвилин. Завдяки швидкості конвертації втрати від коливань курсу будуть зведені до мінімуму.
  • Надійність платформи. Сервіс має бездоганну репутацію. У разі виникнення проблем просто зв'яжіться зі службою підтримки та менеджери допоможуть її вирішити.
  • Зручний сервіс. Платформа має зрозумілу архітектуру. Ви швидко знайдете на головній сторінці сайту форми для реєстрації облікового запису та подання заявок на конвертацію.
  • Знижки для постійних клієнтів. NovaChange активно заохочує користувачів обмінювати токени на платформі. Постійні клієнти можуть брати участь у програмі лояльності.

Криптообмінник NovaChange пропонує обміняти ETH на USDT за найвигіднішим курсом. Створіть заявку на конвертацію і протягом кількох хвилин гроші надійдуть на ваш гаманець. Не забудьте перевірити точність розрахунків обміну на калькуляторі.

NovaChange online service offers users fast conversion of Ethereum to USDT. The high speed of the platform ensures that transactions are executed at the selected rate. NovaChange service is well established in the market and has managed to win the trust of customers all over the world.

More about the cryptocurrency Ethereum (ETH)

The crypto community first heard about Ethereum in 2015, when Vitalik Buterin presented the concept of a new currency based on the ERC-20 standard. The token could be exchanged within the same network without launching additional blockchains. Ethereum cryptocurrency can be used as a means of exchanging assets using smart contracts. Within the network, the token acts as a settlement currency to pay transaction fees. Ethereum cryptocurrency is traded on crypto exchanges, and its value depends on the market situation. During the high volatility period, the token's rate can lose and gain tens of percent following the Bitcoin.

More about USDT (ERC20) Stablecoin

In 2014, Tether Limited launched the USDT stablecoin. Due to its peg to the US dollar, it gained popularity among crypto-enthusiasts almost immediately. The exchange rate of 1USDT is always equivalent to 1USD ( give or take 1-2 cents). In 2018, the USDT token was released on the Ethereum network blockchain. This enabled an increase in the speed of transactions involving the stablecoin and lower commissions. In 2023, USDT took the 3rd place in the ranking of cryptocurrencies in terms of capitalization ($83 billion).

Even during periods of high volatility, stablecoin maintains its rate, which makes it an ideal financial and investment instrument. Due to the transition to the ERC-20 protocol, users can freely transfer stablecoin between e-wallets of different exchanges. It is possible to conduct transactions with USDT on crypto exchanges Binance, Phemex and Bitget.

Fast and safe exchange on NovaChange

The NovaChange online platform provides users with an opportunity to quickly convert cryptocurrency and receive money on crypto wallets or bank cards. The exchange of tokens (ETH / USDT) will be as fast as possible and at the most favorable rate.

Only registered users can convert currency. The procedure itself takes no more than 1-2 minutes, after which you will be able to exchange tokens. All operations are automatic, but the administration constantly keeps the platform under control. In case of an error, you can always contact a manager and quickly solve the problem. NovaChange uses reliable software to protect the service from hacker attacks. Hence, you can be sure that the money will arrive to your wallet on time.

Benefits of using the NovaChange service:

  • Security. A reliable system of multi-level encryption guarantees the safety of personal data. Attackers will not be able to steal your money through the platform.
  • Transaction speed. It takes only a few minutes to exchange tokens. Due to the speed of conversion, losses from exchange rate fluctuations will be minimized.
  • Platform reliability. The service has an impeccable reputation. In case of problems, simply contact the support service and managers will help to solve it.
  • Convenient service. The platform has a clear architecture. You will quickly find on the main page of the site forms for registering an account and submitting conversion requests.
  • Discounts for regular customers. NovaChange actively encourages users to exchange tokens on the platform. Regular customers can participate in a loyalty program.

NovaChange crypto exchange offers to exchange ETH to USDT at the most favorable rate. Create an application for conversion and within a few minutes the money will arrive to your wallet. Don't forget to check the accuracy of exchange calculations on the calculator.