Обмін USD Coin TRC20 USDC на PIX BRL

USDC TRC20 на BRL: Обміняти USD Coin TRC20 на бразильський реал

Наш Сервіс допомагає здійснювати обміни безпечно та швидко

Віддаєте
Icon currency take
Сума
Мін:  10.00  -  Макс:  8000.00
Отримаєте
Курс: 1: 4.98
Icon currency give
Сума
Резерв:  106438.10
Особисті дані
CPF Number *
Icon currency take
Pix Key *
Icon currency take
Last name
First name

Обмін USDC TRC20 на BRL є одним із популярних напрямів конвертації криптовалюти у фіати. Доларовий токен та бразильська валюта мають вигідне співвідношення курсів, що мінімізує втрати від продажу цифрових активів. Отриманий у результаті обміну реал можна використовувати для різноманітних цілей – формування накопичень, переказ грошей, поповнення фіатних рахунків на криптобіржах, оплата товарів та послуг, зняття готівки через карту.

Особливості доларового стейблкоїну USDC TRC20

USDC TRC20 – цифровий токен, що функціонує на блокчейні Tron відповідно до технічного стандарту TRC20. Стейблкоїн був розроблений фінтех-компанією Circle спільно з криптобіржею Coinbase у 2018 році. Його вартість прирівняна до американського долара у співвідношенні 1:1. Емісією та управлінням USDC займається консорціум Centre. Токен входить до десятки найбільших криптовалют і є популярним засобом для проведення фінансових операцій в інтернеті.

Ключовими перевагами USD Coin (TRC20) вважаються:

 • стабільний курс за рахунок забезпечення готівкою USD та казначейськими облігаціями США;
 • мінімальний рівень комісії під час проведення операцій у рамках блокчейну;
 • безпека транзакцій, забезпечена централізованим керуванням;
 • висока ліквідність завдяки простоті конвертації у фіати та інші криптовалюти;
 • повна відповідність екосистеми чинному законодавству США.

Зручність використання USDC TRC20 забезпечується спеціальним додатком Centre. Цей токен підтримується багатьма електронними гаманцями, біржами, платіжними системами та обмінниками, що надає широкі можливості для проведення різних операцій – оплата товарів, перекази, конвертація в інші криптовалюти або конвертація у фіати.

Вигоди обміну USD Coin на бразильський реал через PIX

BRL – фіатна валюта, що є цифровою версією національних грошей Бразилії. В електронному вигляді реал активно використовується для банківських переказів, онлайн-платежів та поповнення рахунків на криптобіржах. При цьому більшість операцій з BRL проводиться через платіжну систему PIX, яку було запущено Центральним Банком Бразилії в 2020 р. Сервіс має власний додаток та надає зручний функціонал для проведення транзакцій.

Обмін USDC на BRL через сервіс PIX дає такі вигоди:

 • відсутність обмежень на суми – можна відправляти та отримувати від 0,01 реала;
 • постійна доступність – платежі та перекази здійснюються цілодобово;
 • прозорість угод – історія всіх транзакцій зберігається в історії електронного гаманця;
 • висока швидкість – зарахування та відправлення грошей відбувається майже миттєво;
 • надійність – сервіс працює у рамках офіційного законодавства Бразилії.

Щоб скористатися перевагами цієї платіжної системи необхідно мати депозитний рахунок в одному з бразильських банків. Також потрібно зареєструвати Key Pix, який використовуватиметься для підтвердження операцій. Це може бути номер телефону, QR-код, електронна пошта, випадково згенерований код або CPF/CNPJ.

Переваги обміну USDC на BRL за допомогою сервісу NovaChange

Наш криптообмінник забезпечує швидку конвертацію криптовалют у фіатні гроші. Дізнатися курс, обсяг резерву, комісію та ліміти допоможе представлений на сайті калькулятор. Щоб обміняти USDC TRC20 на реал, необхідно вказати суму, номер платника податків, ключ PIX та особисті дані. Кошти надійдуть на рахунок протягом 15-30 хвилин після оплати заявки!

Сервіс NovaChange пропонує такі переваги співпраці:

 • використовуємо найвигідніші курси обміну криптовалют;
 • застосовуємо надійні засоби захисту персональних даних;
 • беремо невелику комісію за виконання операцій;
 • надаємо технічну підтримку цілодобово;
 • доступні з будь-якого пристрою – смартфон, комп'ютер, ноутбук;
 • робимо кешбек та даруємо персональні знижки;
 • не вимагаємо обов'язкової реєстрації та складної верифікації.

Використовуючи функціонал нашої платформи, ви зможете конвертувати криптовалюту USDC у фіатні гроші BRL у будь-який час та у будь-яких кількостях!

USDC TRC20 to BRL exchange is one of the popular destinations for converting cryptocurrency to fiat. Dollar token and Brazilian currency have a favorable exchange rate ratio, which minimizes losses from the sale of digital assets. The real received as a result of the exchange can be used for various purposes such as forming savings, transferring money around the world, replenishing fiat accounts at cryptocurrency exchanges, paying for goods and services, withdrawing cash via card.

Features of USDC TRC20 dollar-stablecoin

USDC TRC20 is a digital token that functions on the Tron blockchain in accordance with the TRC20 technical standard. The stablecoin was developed by fintech company Circle in collaboration with cryptocurrency exchange Coinbase in 2018. Its value is equated to the US dollar at a 1:1 ratio. USDC is issued and managed by the Centre consortium. The token is among the 10 largest cryptocurrencies and is a popular means of conducting financial transactions on the Internet.

The key advantages of USD Coin (TRC20) are considered to be:

 • stable exchange rate due to collateralization with USD cash and US Treasury bonds
 • minimal level of commission fees for blockchain transactions;
 • transaction security provided by centralized management;
 • alta liquidez basada en una fácil conversión en fiat y otras criptomonedas;
 • high liquidity based on easy conversion into fiat and other cryptocurrencies;
 • full compliance of the ecosystem with applicable U.S. laws.

The ease of use of USDC TRC20 is ensured by a special application called Center. This token is supported by many e-wallets, exchanges, payment systems and exchangers, which provides a wide range of opportunities for various transactions - payment for goods, transfers, conversion to other cryptocurrencies or conversion to fiat.

Benefits of exchanging USD Coin to Brazilian Real via PIX

BRL is a fiat currency that is a digital version of Brazil's national money. In electronic form, the real is actively used for bank transfers, online payments, and funding accounts at cryptocurrency exchanges. At the same time, most transactions with BRL are conducted through the PIX payment system, which was launched by the Central Bank of Brazil in 2020. The service has its own app and provides convenient functionality for transactions.

Exchanging USDC to BRL through the PIX service provides the following benefits:

 • no limits on amounts - you can send and receive starting from 0.01 reals;
 • constant availability - payments and transfers are made around the clock;
 • transparency of transactions - the history of all transactions is stored in the history of the electronic wallet;
 • high speed - crediting and sending money is almost instantaneous;
 • reliability - the service works within the framework of the official legislation of Brazil.

To take advantage of this payment system, you need to have a deposit account in one of the Brazilian banks. It is also necessary to register Key Pix, which will be used to confirm operations. It can be a phone number, QR code, E-mail, randomly generated code or CPF/CNPJ.

Advantages of USDC to BRL exchange with Nova Change service

Our crypto exchange provides fast conversion of cryptocurrencies into fiat money. To find out the exchange rate, reserve volume, commission and limits, the calculator presented on the website will help you. To exchange USDC TRC20 to real, you need to specify the amount, taxpayer number, PIX key and personal data. Funds will be credited to your account within 15-30 minutes after the request is paid!

Nova Change service offers the following advantages of cooperation:

 • we use the most favorable cryptocurrency exchange rates;
 • we apply reliable methods of personal data protection;
 • we take a small commission for the execution of transactions;
 • we provide technical support around the clock;
 • available from any device - smartphone, PC, laptop;
 • we make cashback and give personalized discounts;
 • we do not require mandatory registration and complex verification.

Using the functionality of our platform, you can convert USDC cryptocurrency into BRL fiat money at any time and in any amount!